6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Bu kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat normalarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.*

 

Riskli Alan:
Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan , bakanlık tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü de alınarak belirlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi ile bakanlar kurulunca kararlaştırılan alanlardır.

 

Riskli Yapı:
Riskli Alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanarak tespit edilen yapılardır.

 

Riskli Yapı Tespit Raporu:
İlgili binanın olası deprem yada doğal afet esnasındaki mukavemetini laboratuvar ortamında test ederek olası hasar durumu hakkında bilgi veren teknik rapordur.

 

Rezerv Alan:
Riskli bölgelerin ve riskli yapıların belirlenmesi üzerine buradaki yerleşimin taşınması amacıyla belirlenen yeni üretim alanlarıdır.